D'acord amb l'Ordenança per a la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica:

 • Instal·lació d’autoconsum:
  • Qualsevol instal·lació elèctrica d’autoconsum que estigui contemplada en la Llei del Sector Elèctric.
  • Qualsevol instal·lació elèctrica aïllada de la xarxa, entesa com aquella instal·lació enla qual no existeix en cap moment capacitat física de connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirecta o a través d'una instal·lació pròpia o aliena.
 • Potència elèctrica instal·lada a les instal·lacions fotovoltaiques: La potència màxima de l ́inversor, o la suma de les potències màxims dels inversors, al seu cas.
 • Qui el pot demanar:
 • La persona interessada o un representant autoritzat/acreditat
 • Canals de tramitació:
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Sempre, abans de començar les obres.
 • Documentació necessària:
  • Model normalitzat de comunicació prèvia
  • Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
  • Memòria tècnica de la instal·lació, amb els continguts mínims que s’especifiquen a l’annex 3.
  • Pressupost detallat de la instal·lació. El valor final d’aquest pressupost (sense IVA) serà la base imposable per al càlcul de l’impost sobre construccions i obres (ICIO).
  • Justificants de pagament de l’impost sobre construccions i obres (ICIO) i la taxa de serveis urbanístics.