És el tràmit a través del qual la persona o empresa titular d'una activitat que disposa de llicència o comunicació prèvia vigent, posa en coneixement de l’Ajuntament que transmet el corresponent títol que l’habilitava per exercir l’activitat. Aquesta comunicació a l’Ajuntament serveix per acreditar la subrogació del nou titular en els drets i deures derivats de la llicència o comunicació prèvia.

 • Organisme competent / Responsable:
 • Ajuntament
 • Àrea que tramita:
 • Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica:
 • Activitats
 • Qui el pot demanar:
 • Tant el transmitent com el nou titular.
 • Canals de tramitació:
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud:
 • La comunicació ha de formalitzar-se en el termini màxim d’un mes des que s’ha produït efectivament la transmissió.
 • Documentació necessària:
  • Comunicació de transmissió del títol (llicència o comunicació prèvia) que habilita per a l’exercici de l’activitat, d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   • Que les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. A tal efecte es pot aportar una Declaració conjunta de la titularitat de l'activitat, signada tant per l'antic titular com pel nou si se'n disposa.
   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com la documentació que s’adjunta, si és el cas.
   • Que es disposa, si és necessària, de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que responen de l’activitat, a nom del nou titular.
   • Normativa:
    • Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
    • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
    • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
    • Ordenances municipals.
   • Termini de resolució:
   • Un cop efectuada aquesta comunicació, l’Ajuntament actualitzarà les dades en el Registre municipal corresponent.
   • Silenci administratiu:
   • No opera
   • Vies de reclamació:
   • Les ordinàries del procediment administratiu.
   • Altra informació d'interès:
   • No es podrà transmetre la llicència o comunicació prèvia, quan el nombre de les que es poden atorgar o presentar sigui limitat o que s'hagin concedit o rebut, comprovat i controlat tenint en compte les característiques particulars dels subjectes autoritzats inicialment. En el cas que el transmitent no pugui o no vulgui formalitzar la comunicació a l’Ajuntament, serà suficient que l’adquirent acompanyi la documentació acreditativa del negoci jurídic que ha vehiculat la transmissió de la titularitat del negoci, de la llicència o de la comunicació prèvia.

    Una vegada produïda la transmissió, les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular derivades de la llicència o de la comunicació prèvia són assumides pel nou titular. En defecte de comunicació, els subjectes que intervenen en la transmissió són responsables solidaris de la responsabilitat que es pugui derivar de l’activitat subjecte a llicència o comunicació prèvia.