Vés al contingut

Convocatòria: Ple ordinari de l’Ajuntament de les Borges del Camp 

Ple Ordinari

Dia: 14 de febrer de 2024

Hora d'inici: 19:30

Lloc: Sala de Plens

Dimecres, 14 de febrer, a dos quarts de vuit del vespre (19:30h), a la Sala de Plens, Ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp, amb el següent ordre del dia: 

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 16 de novembre de 2023

DACIÓ EN COMPTE

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 596 de 2023 al núm. 43 de

2024

PERSONAL

3. Sol·licitud d'autorització de la compatibilitat d'una altra activitat (ABP)

4. Aprovació de l'increment retributiu complementari de les retribucions del personal al

servei d’aquest Ajuntament del 0,5% de forma lineal, vinculat a l'evolució del PIB,

previst a l'article 19.Dos.2.b) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos

Generals de l'Estat per a l'any 2023

CONVENIS

5. Aprovació de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Servei Català de

Trànsit i l'Ajuntament de les Borges del Camp sobre l'assumpció de les facultats de

denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

 

Comparteix