Vés al contingut

Dijous, 14 de setembre, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

Dijous, 14 de setembre, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

PLE ORDINARI

Data: 14 de setembre de 2023

Hora: 19:00 h

Sala de Plens

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1.Ple ordinari de 13 de juliol de 2023

DACIÓ EN COMPTE

2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 16 al núm. 447 de 2023

ORDENANCES FISCALS

 3. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI)

4. Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 6, reguladora de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests residus

COMPTE GENERAL

5. Aprovació del Compte General de l'exercici 2022

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

 

Comparteix