Vés al contingut

Ajuts per al pagament del lloguer per a joves i per a gent gran

Fins al proper 27 de març (gent gran) i fins al dia 12 d’abril (joves) és obert el termini per a la presentació de sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer d’aquests dos col·lectius. 

Gent gran

En el cas de la gent gran, els ajuts estan destinats a persones físiques que tinguin 65 anys o més a data 26 de febrer de 2024 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.


S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual:

No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior a:

  • - Demarcació de Tarragona: 600 euros.

    Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
     
  • L'import mensual de la subvenció és d'un màxim de 200 euros i d'un mínim de 20 euros.

Per tenir més informació, aquí i per sol·licitar l’ajut, aquí.

També podeu trucar al 977 32 71 55 (Consell Comarcal, Àrea d’Habitatge)

Joves

Pel que fa als ajuts destinats als joves per al lloguer d’habitatge, el termini finalitza el proper 12 d’abril. Els ajuts no es donen per l’ordre d’arribada de les sol·licituds. Es valoraran i s'aplicaran les puntuacions dels expedients per a la seva concessió.

L’objectiu és facilitar l'emancipació i el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús per a persones joves que en el moment de presentar la sol·licitud tinguin fins a 35 anys o menys en data 26 de febrer de 2024 i que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos

S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 €.

Imports màxims de lloguer mensual

No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports:

·        Quant es tracti d'habitatge:
Demarcació de Tarragona: 600 euros.
 Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
 

·        Quant es tracti d'habitació:
- Demarcació de Tarragona: 300 euros.

L’import de les subvencions té un límit màxim de 250 euros mensuals i un mínim de 20 € per habitatge.

Més informació, aquí.

 

Comparteix