Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a la Sala de Plens el proper dimecres dia 29 de març de 2023 a les 19.00h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 19 de gener de 2023

DACIÓ EN COMPTE

2. Dació en compte de l’Auditoria del Registre de factures de l’Ajuntament de Les Borges del Camp i del seu Organisme Autònom Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera, de l’any 2021

3. Dació en compte del Pla Anual de Control Financer per a l'any 2023

4. Dació en compte del Pla Pressupostari a mig termini, exercicis 2024-2026

5. Dació en compte del Pla de Tresoreria, exercici 2023, de l’Ajuntament i del seu OAA

6. Dació de compte del Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament de les Borges del Camp i del seu OAA Residència Mare de Déu de la Riera, exercici 2023

ORDENANCES FISCALS

7. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua

NORMATIVA

8. Aprovació inicial de l'Ordenança Municipal reguladora de l'estalvi d'aigua

CONTRACTACIÓ

9. Aprovació de l'expedient de contractació del servei de neteja dels equipaments municipals

10. Aprovació de l'expedient de la contractació de la concessió de serveis de la Llar d'Infants "Els Eixerits"

SERVEIS ECONÒMICS

11. Aprovació de la baixa de drets pendents de cobrament d’exercicis tancats

12. Aprovació de la cancel·lació de les fiances anteriors a 2013

13. Baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis tancats

14. Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm. 2/2023 del Pressupost Municipal per a l'exercici 2023

URBANISME

15. Aprovació provisional de la Modificació Puntual núm. 2 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Les Borges del Camp relativa a la reordenació dels sistemes d'equipaments i zona verda al SUD 1

MOCIONS

16. Adhesió al Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix