Vés al contingut

L’Ajuntament de les Borges augmentarà lleugerament l’IBI, sis anys després de mantenir-lo congelat

L’Ajuntament de les Borges del Camp augmentarà lleugerament l’IBI (Impost de Béns Immobles) segons va aprovar l’equip de Govern amb el suport del regidor del PSC Josep Maria Tost en sessió plenària celebrada aquest mes setembre. 

L’IBI a les Borges del Camp s’ha mantingut congelat i sense cap tipus de variació des de l’any 2018, però els augments de la inflació i dels preus de tota mena de productes i serveis han comportat aquest augment, que començarà a aplicar-se en els rebuts de l’any 2024. 

Aquest impost s’aplica sobre les propietats immobiliàries i, per tant, segueix el principi que qui més té és qui més aporta. 

Per la seva part, els regidors i regidores de l’oposició hi van votar en contra. 

 

  • Què és l’IBI? 

L’IBI o Impost de Béns Immobles és un impost que afecta a totes les persones i a les empreses que són propietàries de qualsevol bé immoble (pis, casa, plaça d’aparcament, traster, botiga, despatx professional, finca agrícola o urbana, etc.). 

L’IBI és l’impost més important, juntament amb l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, del conjunt d’impostos que gestionen i recapten els ajuntaments per finançar les seves despeses habituals (personal, funcionament del dia a dia, despeses recurrents) o per afrontar noves inversions (obres, projectes de millora, etc). 

Aquest impost també es conegut popularment com la contribució. 

 

  • Com es calcula el preu de l’IBI? 

El preu de l’IBI es calcula tenint en compte dos conceptes.  

En primer lloc, el govern espanyol, a través del Ministeri d’Hisenda, és el que determina el valor cadastral de qualsevol propietat o bé immoble. Aquest valor és el que serveix per fixar la base imponible de l’impost. 

En segon lloc, cada ajuntament té la potestat de fixar, entre un màxim i un mínim, el tipus impositiu que aplicarà a la base imponible. 

La combinació d’aquests dos valors, base imponible i tipus impositiu, és el que determina el preu final de l’IBI que haurà de pagar cada propietari o propietària. 

 

  • Qui determina el valor cadastral d’una propietat?

El valor cadastral d’una propietat l’estableix Govern espanyol a través del Ministeri d’Hisenda. 

Aquest ministeri revisa periòdicament el preu de finques i immobles i el valor s’atribueix individualment a cada propietat tenint en compte la zona, les perspectives de creixement, les transaccions que hi ha hagut i altres dades estadístiques. 

Normalment, el valor atribuït a cada propietat (base imponible) queda per sota del preu de mercat. Aquest valor, a més de servir com a base imponible per al càlcul de l’IBI, també es fa servir per a altres càlculs (operacions de compra-venda, impost de succesions, herències, IRPF, etc).  

 

  • Quin és el tipus impositiu màxim i mínim que es podria aplicar a les Borges?

El tipus impositiu màxim que podria aplicar l’Ajuntament de les Borges en les propietats urbanes és del 1,1% i el tipus mínim és del 0,4%. 

En el cas de les finques rústiques, el màxim és del 0,9% i el mínim del 0,3%. 

 

  • Quina potestat tenen els ajuntaments respecte l’Impost de Béns Immobles? 

Un cop el Ministeri d’Hisenda ha determinat el valor cadastral de cada propietat i, per tant, del conjunt de propietats d’un municipi, correspon a cada ajuntament determinar el tipus impositiu que aplicarà, en funció de les seves necessitats i de si vol aplicar criteris de contenció fiscal o no. 

Per tant, cada ajuntament pot determinar quin tipus impositiu aplicarà i és per això que hi ha diferències en la quantitat que es paga en concepte d’IBI (o contribució) entre dos pobles o dos ciutats diferents. 

A les Borges, els tipus impositius que s’han aplicat estan molt per sota del tipus màxim (1,1%) i des de fa molts anys s’han mantingut baixos i congelats. 

Només cal veure l’evolució del tipus des de l’any 2019, tenint en compte el tipus màxim (1,1%) i el mínim (0,40%) per constatar que les Borges es manté a la banda baixa de l’impost.  

Aquesta és l’evolució del tipus impositiu de l’IBI dels últims catorze anys: 

Any 2009: 0,45

Any 2010: 0,40 

Any 2011: 0,40 

Any 2012: 0,40

Any 2013: 0,40

Any 2014: 0,40 

Any 2015: 0,40

Any 2016: 0,40

Any 2017: 0,40

Any 2018: 0,44

Any 2019: 0,44

Any 2020: 0,44

Any 2021: 0,44

Any 2022: 0,44

Any 2023: 0,44

Any 2024: 0,50

 

- Perquè s’apujarà l’IBI l’any 2024?

L’alcalde de les Borges, Quim Calatayud, va explicar al Ple que el motiu d’aquest augment és conseqüència de la inflació i de l’increment dels preus que hi ha hagut en els últims anys en tota mena de productes i serveis. despeses de personal, etc.

L’alcalde va dir que des de l’any 2018 a les Borges el tipus impositiu que s’aplica a l’IBI no ha variat i que, per tant, aquest impost s’ha mantingut congelat durant els últims sis anys, però que durant aquest període de temps els preus han augmentat i que, per tant, i per continuar mantenint l’ajuntament amb una bona salut econòmica i financera, calia aplicar aquest augment, que va qualificar com d’augment moderat. 

A més, va afegir, aquesta moderació impositiva és la que s’ha mantingut en els últims anys i és la que s’intentarà mantenir en el futur. 

 

- Com puc saber què hauré de pagar d’IBI l’any 2024? 

L’Impost de Béns Immobles (IBI) no grava per igual totes les propietats. No és el mateix ser propietari d’un pis, que ser-ho d’un terreny rústic, d’una casa adossada o d’una casa individual amb terreny.  

És per això que l’alcalde, en la seva intervenció al Ple, va dir que l’impacte del nou IBI serà moderat ja que la major part de les propietats són, o bé pisos, o bé cases del nucli i que en aquests casos, la base imponible també és moderada. 

Per calcular quin és l’augment en el nostre rebut de l’IBI, l’únic que necessitem saber és el valor cadastral de la nostra propietat. Habitualment, aquest valor és al rebut de l’IBI i per tant no hauriem de tenir problema per conèixer aquesta quantitat. 

Un cop sabem el valor cadastral, únicament haurem de multiplicar aquesta quantitat per 0’50% per saber què pagarem l’any vinent. 

Cal tenir en compte, a més, que el rebut es paga habitualment en dos pagaments (abril a juny i agost a octubre).  

Així, per exemple, si el valor cadastral de la nostra propietat és de 30.000 euros, sabem que l’IBI que hem pagat l’any 2023 és de 30.000 x 0,44%: 132 euros, mentre que l’any 2024 el que pagarem serà de 30.000 x 0,50%: 150 euros i, per tant, 18 euros anuals més. 

 

2023: 30.000 x 0,44%: 132 euros

2024: 30.000 x 0,50%: 150 euros

La diferència serà, per tant, de 18 euros anuals. 

Els dos rebuts que pagarem seran de 75 euros (abril a juny) i de 75 euros més (agost a octubre). 

 

En el cas d’una propietat amb un valor cadastral de 60.000 euros, l’IBI que hem pagat l’any 2023 és de 60.000 x 0,44%: 264 euros, mentre que l’any 2024 el que pagarem serà de 60.000 x 0,50%: 300 euros i, per tant, 36 euros anuals més. 

2023: 60.000 x 0,44%: 264 euros

2024: 60.000 x 0,50%: 300 euros

La diferència serà, per tant, de 36 euros anuals. 

Els dos rebuts que pagarem seran de 150 euros (abril a juny) i de 150 euros més (agost a octubre). 

 

Per últim, el mateix càlcul amb una base imponible de 150.000 euros: 

2023: 150.000 x 0,44%: 660 euros

2024: 150.000 x 0,50%: 750 euros

 

La diferència serà, per tant, de 90 euros anuals. 

En aquest cas, els dos rebuts que pagarem seran de 375 euros (abril a juny) i de 375 euros més (agost a octubre). 

 

L’IBI, té alguna mena de bonificació? 

Sí, l’Impost de Béns Immobles a les Borges del Camp està bonificat almenys en dos supòsits. 

En el cas de les famílies nombroses la bonificació de l’IBI és del 20%. Aquesta bonificació, mentre no canviï la normativa, és una bonificació permanent però que que cal renovar anualment aportant la documentació justificativa. 

Actualment també tenen una bonificació del 50% de l’IBI, i per un període de cinc anys, les instal·lacions de plaques fotovoltaiques que s’adequen a la normativa vigent i que contribueixin a la reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera i, per tant, a reduir els efectes del canvi climàtic.  

 

Comparteix