Vés al contingut

Dijous, 16 de novembre, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

Dijous, 16 de novembre, ple ordinari de l'Ajuntament de les Borges del Camp

PLE ORDINARI

Data: 16 de novembre de 2023

Hora: 19:30 h

Sala de Plens

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

  1. Ple ordinari de 14 de setembre de 2023

DACIÓ EN COMPTE

  1. Dació de compte de l'Auditoria de Comptes del Patronat Municipal Residència Mare de Déu de la Riera de l'exercici 2022
  2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 448 al núm. 595 de 2023

PERSONAL

  1. Aprovació de l'increment retributiu addicional de les retribucions del personal al servei d’aquest Ajuntament del 0,5% de forma lineal, previst a la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

PRESSUPOST

     5.Aprovació del Pressupost general per a l'exercici 2024

     6.Aprovació inicial de la Modificació de crèdit núm. 6/2023, de suplement de crèdit

CONVENIS

     7.Aprovació addenda econòmica per a l'exercici 2023 del Conveni amb el Consell Comarcal del Baix Camp de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar per al període 2022-2025

    8.Aprovació d'un conveni amb Cambrils-Energia Renovables, SL per a la cessió d’una finca per utilitzar-la com a aparcament de vehicles públic.

INFORME D'ALCALDIA

    9.Informe d'Alcaldia

PRECS I PREGUNTES

   10.Precs i preguntes

 

 

Comparteix