Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dilluns dia 21 de març de 2022 a les 19.00h. El ple serà retransmès en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

 1. Ple ordinari de gener

DACIÓ EN COMPTE

 1. Dació en compte de l'informe de l'execució pressupostaria corresponent al 4rt Trimestre de 2021
 2. Dació en compte de l'informe de morositat corresponent al 4rt Trimestre del 2021
 3.  Donar compte de lInforme de control de les despeses pendents daplicar a pressupost de 2021
 4. Donar compte al Ple de l'aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal de l'exercici 2021
 5. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 19 al núm. 80 de 2022

TRIBUTS

 1. Modificació de la gestió de la liquidació de diverses ordenances fiscals
 2. Modificació de la base imposable i determinació de la quota de diverses ordenances fiscals dimpostos municipals
 3. Aprovació inicial de lordenança fiscal reguladora de la taxa per concórrer a les proves selectives per a laccés a lAjuntament de les Borges del Camp.
 4. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de limpost sobre lincrement del valor del terreny de naturalesa urbana

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

 1. Aprovació de la modificació de crèdit del Pressupost municipal núm. 4 /2022, mitjançant crèdit extraordinari i transferències de crèdit.
 2. Aprovació de la Modificació pressupostària núm. 7/2022

PERSONAL

 1. Aprovació de la modificació de la Plantilla de personal

CONVENIS

 1. Aprovació del conveni per regular la prestació del servei de recollida, alberg i manutenció d'animals perduts i/o abandonats amb el Consell Comarcal del Baix Camp

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix