És el règim d’intervenció a través del qual les persones o empreses titulars d'una activitat, posen en coneixement de l’ajuntament fets o elements relatius a l’inici d’una activitat sota la seva responsabilitat, tot indicant els aspectes que la poden condicionar, i que s’acompanya dels documents necessaris per al seu exercici.

 • Organisme competent / Responsable:
 • Ajuntament
 • Àrea que tramita:
 • Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica:
 • Activitats
 • Qui el pot demanar:
 • La persona física o jurídica titular d’una activitat o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació:
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud:
 • La comunicació prèvia d’obertura es presenta un cop finalitzades les obres i les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta.
 • Documentació necessària:
  • Comunicació prèvia d’obertura d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic en els casos que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulguin utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.
   • Que l’activitat compleix la normativa en matèria d’accessibilitat.
   • Que l’activitat compleix la normativa en matèria de contaminació acústica.
   • Que l’activitat compleix les ordenances municipals en matèria de climatització, ventilació, instal·lacions exteriors dels edificis.
   • Que els residus generats es gestionaran correctament.
   • Que les dades consignades en la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
   • Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen responsabilitat de l’activitat si és necessària
  • Certificacions o llicències específiques que, si és el cas, puguin exigir les normes sectorials per a l’exercici de l’activitat.
  • Llicències, autoritzacions o concessions relatives a la utilització o aprofitament de béns del domini públic, si escau (referència a aquestes, si les atorga l’Ajuntament).
  • Autorització d’abocaments d’aigües residuals a la llera pública o al mar, quan procedeixi.
  • Acreditació d’haver obtingut la llicència d’obres o d’haver presentat la comunicació prèvia d’obres quan procedeixi.
  • En matèria de seguretat:
   • Document acreditatiu d’haver realitzat el control preventiu en matèria d’incendis i el certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis si es tracta d’activitats incloses als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010.
   • Certificat de l’acte de comprovació favorable en matèria d’incendis emès per una entitat col·laboradora de l’Administració o la seva referència si aquest ha estat emès pels serveis tècnics municipal si es tracta d’activitats, instal·lacions o establiments incloses a l’annex d’activitats amb risc d’incendis de l’Ordenança municipal d’intervenció ambiental, de seguretat i de salut pública.
  • Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si és un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
  • La declaració de les dades que, segons la persona sol·licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació, amb especificació de la Llei en la qual s’empara.
 • Normativa:
  • Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
  • Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
  • Real Decret Llei 191/2011 (si escau)
 • Termini de resolució:
 • No hi ha resolució. La comunicació prèvia d’obertura presentada d’acord al que estableix la normativa vigent és eficaç des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat comunicada. Un cop efectuada la comunicació prèvia d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat comunicada al Registre municipal d’activitats, sens perjudici del que pugui resultar de les comprovacions corresponents. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat comunicada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.
 • Silenci administratiu:
 • No opera
 • Vies de reclamació:
 • Les ordinàries del procediment administratiu.
 • Altra informació d'interès:
 • Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la comunicació prèvia d’obertura detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la. Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia.