Vés al contingut

Convocatòria de sessió ordinària del ple

Es convoca a la sessió ordinària que tindrà lloc a l'Auditori del Centre Cultural Serè el proper dijous dia 28 de juliol de 2022 a les 19.00h.

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

     1. Ple ordinari de 19 de maig de 2022

DACIÓ EN COMPTE

     2.  Donar compte de la valoració per part de l’òrgan interventor de la formalització del Pla d'acció de control intern per l’exercici 2022

     3.  Dació en compte de l'Auditoria de Comptes de Les Borges Gestió EPE de l'exercici 2020

     4.  Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 142 al núm. 255 de 2022

COMPTE GENERAL

     5.  Aprovació del Compte General de l'exercici 2021

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

     6.  Aprovació de la modificació de crèdit núm. 10/2022

PERSONAL

     7.  Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l'any 2022

     8.  Aprovació de la modificació núm. 3 de la Relació de Llocs de Treball (RTL)

MOCIONS

     9.  Moció de suport al Correllengua 2022

     10.  Moció per a l'impuls de l'Agenda Rural de Catalunya

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME D'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

 

Comparteix