Vés al contingut

Dijous 9 de maig, sessió plenària de l'Ajuntament de les Borges del Camp 

Dijous 9 de maig, sessió plenària de l'Ajuntament de les Borges del Camp 

Ple. Sessió Ordinària

Dia: 9 de maig de 2024

Hora d'inici: 19.00 h

Lloc: Sala de Plens

 

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

1. Ple ordinari de 22 de març de 2023

2. Ple extraordinari de 15 d'abril de 2024. Sorteig meses electorals. Eleccions al Parlament

 

DACIÓ EN COMPTE

3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 209 al núm. 314 de 2024e Catalunya 12/5/2024

4. Dació en compte del Pla de Tresoreria, exercici 2024, de l’Ajuntament i del seu OAA

5. Dació de compte del Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament de les Borges del Camp i del seu OAA Residència Mare de Déu de la Riera, exercici 2024

6. Dació en compte del Pla Pressupostari a mig termini, exercicis 2025-2027

7. Dació en compte de la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2023

8. Dació en compte de l'Informe resum de control intern de l'exercici 2023

9. Dació en compte del Pla Anual de Control Financer per a l'any 2024

10. Dació de compte de l’informe de control de les despeses pendents d’aplicar al pressupost de 2023 (Compte 413)

 

SECRETARIA

11. Aprovació del calendari de festes locals per a l’any 2025

 

PRESSUPOST

12. Aprovació de la modificació del pressupost 3/2024: suplement de crèdit i crèdit extraordinari

 

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

INFORME DE L'ALCALDIA

PRECS I PREGUNTES

Comparteix