Sol·licitud que es realitza al Registre Civil per tal de contraure matrimoni civil.

 • Qui el pot demanar:
 • Tots dos contraents
 • Canals de tramitació:
  • Presencialment a les oficines municipals
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Durant tot l'any
 • Preu:
 • Gratuït
 • Documentació necessària:
  • Instància sol·licitant promoure l'expedient.
  • Certificació literal de naixement.
  • FE D'ESTAT, acreditativa del seu estat civil de solteria, divorciat o viduïtat.
  • Certificació dels Ajuntaments on s'ha residit en els dos últims anys, acreditativa de la residència durant aquest període de temps.
  • Cal dir que aquesta informació por variar sensiblement en algun cas particular.
   En el moment de presentar la documentació, els promotors hauran d'acompanyar-se de dues persones que testifiquin sobre la veracitat dels extrems continguts en l'escrit de sol·licitud.
 • Si un dels contraents és estranger:
 • Haurà d'acompanyar la mateixa documentació, legalitzada i traduïda al català o castellà, per les autoritats competents. A més, haurà de presentar, certificació del Consolat o Ambaixada del seu país a Espanya, en la que s'especifiqui quins són els requisits de capacitat per contraure matrimoni, segons la seva legislació nacional. Si el promotor hagués residit en el seu País en els dos últims anys, haurà de presentar certificació del Consolat o Ambaixada, que determini si conforme la legislació del seu País és necessari la publicació o no d'edictes anunciant la pretensió de contraure matrimoni.
 • Si un dels contraents és divorciat:
 • Certificació literal de matrimoni en la que consti el divorci. S'haurà d'acompanyar testimoni de la sentència de divorci, en la que consti la fermesa de la mateixa. Si la sentència de divorci està dictada per un Tribunal Estranger, s'haurà d'acreditar haver obtingut l'exequàtur per la Sala 1a del Tribunal Suprem. Si un dels promotors té declarada la nul·litat del matrimoni anterior per un Tribunal Eclesiàstic, en aquest cas s'haurà d'aportar testimoni de l'auto dictat pel Jutjat de 1a Instància competent declarant la conformitat amb el Dret de l'Estat de la resolució canònica, Auto que haurà de recollir, com inscripció marginal en la certificació literal del matrimoni de l'interessat.
 • Si un dels contraents és menor d'edat:
 • Els menors d'edat, només poden contraure matrimoni si estant emancipats (l'emancipació és possible a partir dels setze anys). A partir dels 14 anys es pot contraure matrimoni si ho autoritza el Jutge de 1a Instància. Els menors d'aquesta edat no poden contraure matrimoni en cap cas.