Sol·licitud de la llicència de primera ocupació per autoritzar la primera utilització dels edificis de nova construcció o dels que hagin estat sotmesos a rehabilitació integral o substancial.

 • Qui el pot demanar:
 • El propietari o promotor de l'obra. És a dir, el titular de la llicència o tota persona degudament autoritzada.
 • Canals de tramitació:
  • Presencialment a les oficines municipals
 • Quan es pot sol·licitar:
 • Un cop acabades les obres autoritzades per la llicència d'obres.
 • Documentació necessària:
  • Certificat expedit pel facultatiu director de les obres, i visat pel Col·legi Oficial corresponent, que les obres s'han fet d'acord amb el projecte aprovat i estan en condicionat d'ésser utilitzades.
  • Llibre de l'edifici
  • Fotocòpia de l'escriptura d'obra nova i divisió horitzonal.
  • Model 902