XXXI PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES AGUSTÍ PÀMIES

XXXI PREMI LITERARI LES BORGES DEL CAMP PER A JOVES  Agustí Pàmies

CONVOCATÒRIA 

Queden convocats, amb caràcter general, els premis següents:

NARRATIVA 

Per als alumnes de primària:

Tema: anècdota, vivència o record que hem viscut amb un familiar proper

Per als alumnes d’ESO i Batxillerat:

Tema: anècdota, vivència o record que hem viscut amb un familiar proper

S'estableixen les següents categories:

Alumnes 6è de primària

Alumnes de 1r d'ESO

Alumnes de 2n d'ESO

Alumnes de 3r d'ESO

Alumnes de 4t d'ESO

Alumnes de Batxillerat

Per alumnes de 6è de primària  de l'escola Rocabruna s'estableix una modalitat llengua catalana. El premi serà un llibre de lectura.

Per a alumnes d'ESO i Batxillerat cadascuna de les categories estarà dotada amb un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi. S'estableix una modalitat llengua catalana.

BASES ESPECÍFIQUES 

1a.   Podran optar a aquests premis els nois i noies que cursin 6è de primària a l'Escola Rocabruna, i l'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de batxillerat de l'INS Fontanelles, com també tot el jovent resident a les Borges del Camp que cursin 1r, 2n,3r i 4t d'ESO i batxillerat a altres centres escolars.

Els participants s’hauran de trobar al corrent en el compliment de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament, la Generalitat i l’Estat, així com de les seves obligacions amb la Seguretat Social i no incórrer en cap de les circumstàncies que impossibiliten obtenir la condició de beneficiari de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de subvencions. Les persones guardonades hauran de presentar complimentat el model que s’adjunta com a Annex 1, abans de que l’Ajuntament faci el corresponent pagament del premi.

2a.   Els treballs han de ser en català. L'alumnat de 1r, 2n, 3r i 4t d'ESO i batxillerat els presentaran, preferiblement escrits amb ordinador i impresos en fulls DIN A4 (lletra Times New Roman o Arial, cos 12, a doble espai). L'extensió no pot superar els dos fulls.

3a.   Els treballs han de ser originals de l'autor i no poden concursar aquells que hagin estat guardonats en altres certàmens.

4a.   L'alumnat de l'Institut Fontanelles i de l'Escola Rocabruna presentaran els treballs al mateix centre. La resta de participants els hauran d'adreçar, en sobres tancats, a l'Ajuntament de les Borges del Camp (plaça de l'Església, núm. 3, 43350 - Les Borges del Camp). Aquest sobre ha de contenir sis còpies de l'original, i, un altre sobre més petit, amb el títol de l'obra, les dades personals de l'autor, un telèfon de contacte i una fotocòpia del DNI.

5a.   La data màxima de presentació dels treballs serà el dia 11 de març de 2022, a l'Ajuntament de les Borges del Camp o bé als centres educatius.

6a.   Els premis es lliuraran amb motiu de la Diada de Sant Jordi, en els actes que es realitzaran amb motiu de la diada de Sant Jordi als centres educatius: l'Escola Rocabruna i l'INS Fontanelles.

7a.   Els treballs premiats es donaran a conèixer a través de la web municipal: www.lesborgesdelcamp.cat 

8a.   El Jurat pot declarar algun premi desert si ho considera oportú.

9a.  S’estableixen les següents categories, amb els següents premis:

Alumnes 6è de primària: El premi serà un llibre de lectura.

Alumnes de 1r d'ESO: un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.

Alumnes de 2n d'ESO: un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.

Alumnes de 3r d'ESO: un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.

Alumnes de 4t d'ESO: un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.

Alumnes de Batxillerat: un premi de 100 euros per l’adquisició de material escolar i/o llibres: 60 euros per al 1r premi i 40 euros per al segon premi.

10a.   El jurat qualificador estarà format per persones representatives del món de les lletres, pels representants de l'Ajuntament de les Borges del Camp que es designin, per representants de l'Escola Rocabruna i de l'INS Fontanelles i un representant de l'AMPA respectivament.

11a.   La propietat intel·lectual dels treballs guardonats pertany a l’autor/a. No obstant això, l’Ajuntament es reserva el dret de publicar-los. L’autor/a, pel fet de participar, faculta a l’Ajuntament de Les Borges del Camp perquè aquest, de forma gratuïta, pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú. En tot cas, si el treball s’arriba a publicar, sigui qui sigui qui ho faci, s’haurà de fer constar que va rebre el premi atorgat per l’Ajuntament de Les Borges del Camp.

12a.   Els originals no premiats podran ser retirats a les Oficines de l’Ajuntament fins el dia 30 juliol de 2022. Transcorregut aquest termini, l’Ajuntament procedirà a la seva destrucció sense que això origini dret a cap tipus d’indemnització o compensació.

13a.   El Jurat estarà facultat per interpretar aquestes bases i decidir tot allò que no s'hi hagi previst.

14a.   El fet de participar en el concurs suposa l’acceptació total d’aquestes bases i s’autoritza a l’Ajuntament de Les Borges del Camp, segons la llei 15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, per utilitzar les imatges dels participants en qualsevol mitjà amb caràcter gratuït i amb l’objectiu de fer difusió del premi literari “Agustí Pàmies”.

Les Borges del Camp, febrer del 2022