El tiempo - Tutiempo.net

Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis

És l'informe en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa en els annexes 1 o 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.

 • Organisme competent / Responsable
  Generalitat de Catalunya.
 • Àrea que tramita
  Ajuntament: Àrea municipal de  gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica
  Activitats
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims. Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  1. Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat.
  2. Portada de la documentació tècnica (formulari SP01 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  3. Certificat de coincidència entre el suport electrònic i el suport paper (formulari SP02 del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya)
  4. Memòria tècnica d’acord amb el model de continguts mínims publicat al web del Departament d’interior
  5. Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria tècnica presentada.
  6. En cas d’actuar com a representant legal, declarar que es disposa de tots els poders necessaris per a presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
 • Normativa
 • Termini de resolució
  El termini per resoldre la petició d’informe és de dos mesos.
 • Silenci administratiu
  En el cas que, un cop transcorregut aquest termini no s’hagi emès l’informe, s’entén que l’informe és favorable.
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu.

botoetauler

botoenotum

botoetram