Imprimir aquesta pàgina

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

 • mida de la font disminuir la mida de la font disminuir la mida de la font augment de mida de la font augment de mida de la font

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats.

 • Organisme competent / Responsable
  Ajuntament
 • Àrea que tramita
  Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències i/o àrea de salut.
 • Classificació temàtica
  Activitats i/o Salut pública.
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims. Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.
 • Normativa
  Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
 • Termini de resolució
  No hi ha resolució.
 • Silenci administratiu
  No opera
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu. 
 • Altra informació d'interès
  Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

  Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.