El tiempo - Tutiempo.net

Declaració responsable en matèria de salut alimentària

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.
Se sotmeten a aquest règim els establiments i les  empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, o a col·lectivitats.

 • Organisme competent / Responsable
  Ajuntament
 • Àrea que tramita
  Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències i/o àrea de salut.
 • Classificació temàtica
  Activitats i/o Salut pública.
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol obrir un establiment on es comercialitzen o serveixen aliments, o el seu representant legal. En aquest cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  S’ha de presentar juntament amb la comunicació prèvia o declaració responsable de l’establiment si està subjecte a algun d’aquests règims. Abans de l’inici de l’activitat si l’establiment està subjecte a llicència.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  Formulari de declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiment alimentari d’acord amb el model normalitzat.
 • Normativa
  Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.
 • Termini de resolució
  No hi ha resolució.
 • Silenci administratiu
  No opera
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu. 
 • Altra informació d'interès
  Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades que hi ha a la declaració responsable i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

  Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

botoetauler

botoenotum

botoetram