El tiempo - Tutiempo.net

Declaració responsable d'obertura

D'acord amb normativa estatal de liberalització del comerç i de determinats serveis, Llei 12/2012, de 26 de desembre i normativa posterior relacionada.
La declaració responsable d'obertura per a la implantació o modificació d'activitats de comerç minorista i de determinats serveis és el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici d’una activitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

 • Organisme competent / Responsable
  Ajuntament
 • Àrea que tramita
  Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica
  Activitats
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  La declaració responsable es presenta un cop finalitzades les obres i les instal•lacions necessàries per dur a terme l’activitat i prèviament a l’inici d’aquesta. Quan les obres no requereixin la redacció de projecte, no serà exigible llicència i es formalitzaran amb comunicació prèvia o declaració responsable. Quan s’hagin de realitzar diferents actuacions relacionades amb la mateixa activitat o local, es tramitaran conjuntament. A aquests efectes, el model de declaració responsable comprèn un apartat per declarar les obres, seguint el model d’aplicació de la Llei estatal 12/2012.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  1. Declaració responsable d’acord amb el model normalitzat. S’haurà de declarar responsablement:
   • Que l’activitat es troba subjecta al tràmit de declaració responsable d’obertura d’acord amb la Llei estatal 12/2012 i/o amb  l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, i que per al seu exercici es disposa de la documentació acreditativa del compliment de la normativa que regeix l’activitat, instal•lació o establiment i que es compromet a mantenir-la durant l'exercici de l'activitat.
   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per tramitar aquesta sol·licitud i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   • Que l’activitat és compatible amb el planejament urbanístic, en el cas que no hi hagi llicència ni comunicació d’obres i es vulgui utilitzar per a un ús concret obres o edificacions existents sense un ús específic.
   • Que es disposa de les d’autoritzacions sectorials necessàries.
   • Que l’activitat compleix la normativa en matèria de prevenció d’incendis.
   • Que l’activitat compleix la normativa en matèria d’accessibilitat.
   • Que l’activitat compleix la normativa en matèria de contaminació acústica.
   • Que l’activitat compleix les ordenances municipals en matèria de climatització, ventilació i instal·lacions exteriors dels edificis.
   • Que els residus generats es gestionaran correctament.
   • Que les dades consignades a la declaració són certes.
   • Que es disposa de la pòlissa o el contracte d’assegurances o altres garanties que donen cobertura a la responsabilitat de l’activitat, si escau.
  2. Declaració responsable en matèria de salut alimentària, si es tracta d’un establiment afectat pel Real Decret Llei 191/2011 (si escau).
  Normativa

  Se sotmeten a aquest règim:

  • Les activitats comercials minoristes i de serveis a les que fa referència la Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre.
  • Les activitats no incloses als annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre (LPCAA), ni a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, ni les afectades per altres règims d’intervenció sectorial i que no figuren als annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010 i que no presenten risc d’incendi, d’acord amb l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública.
 • Termini de resolució
  No hi ha resolució. Les declaracions responsables presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l'Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l'activitat declarada. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen. Un cop efectuada la declaració responsable d’obertura per part del titular de l’activitat, l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats. A l’esmentat Registre hi constarà que l’activitat ha estat declarada i, en conseqüència, que ha iniciat el seu funcionament.
 • Silenci administratiu
  No opera
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu. 
 • Altra informació d'interès
  Quan el servei tècnic municipal, en comprovar les dades consignades a la declaració responsable detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la.

  Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la declaració.

botoetauler

botoenotum

botoetram