El tiempo - Tutiempo.net

Comunicació prèvia per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari

És el règim d’intervenció a través del qual la persona o empresa que vol realitzar un espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari ho posa en coneixement de l’Ajuntament i acompanya la  documentació que acredita el compliment dels requisits que exigeix la normativa aplicable.

 • Organisme competent / Responsable
  Ajuntament
 • Àrea que tramita
  Àrea municipal de gestió de les activitats i llicències.
 • Classificació temàtica
  Activitats
 • Qui el pot demanar
  La persona física o jurídica que vol dur a terme l’espectacle públic o l'activitat recreativa extraordinaris o el seu representant legal. En aquest darrer cas, s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua.
 • Canals de tramitació
 • Quan es pot sol·licitar:
  Durant tot l'any
 • Termini de la sol·licitud
  La comunicació ha de formalitzar-se abans de realitzar la modificació no substancial.
 • Preu:
  La taxa que estableixi les ordenances fiscals.
 • Documentació necessària:
  1. 1. Comunicació prèvia d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:
   • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.
   • Que es disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc que pugui derivar-se de la seva organització i realització (segons les quanties mínimes del Decret 112/2010, de 31 d’agost).
   • Que les dades que hi ha a la comunicació són certes, així com tota la documentació que s’adjunta.
  2. Una memòria amb el contingut mínim següent:
   1. Identificació del tipus d'espectacle públic o activitat recreativa de caràcter extraordinari.
   2. Data o dates i horari previst per a la realització.
   3. Nom, cognoms, adreça i telèfons de, com a mínim, dues persones responsables de la seva organització.
   4. Descripció breu de l'espectacle o activitat i del nombre màxim de persones que previsiblement assistiran o participaran en la seva realització amb indicació dels serveis o prestacions que se'ls oferiran.
   5. Indicació de les mesures adoptades, incloses la contractació del personal de seguretat privada i de control d'accés, i de les que convindria adoptar per part dels serveis municipals afectats, per tal de prevenir riscos per a la salut i la seguretat i per prevenir inconvenients o molèsties per a terceres persones interessades, en matèria de sorolls i trànsit.
   6. Identificació de la persona o persones titulars de l'establiment, recinte o espai obert, en cas que no sigui la mateixa persona promotora o organitzadora, i document que expressi la seva conformitat amb l'espectacle públic o amb activitat recreativa projectats.
  3. En prevenció i seguretat en matèria d’incendis, cal acompanyar  l’informe de la Generalitat, d’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  4. Còpia de l’autorització (o de la sol·licitud si encara no s’ha resolt), per a l’ocupació del domini públic, si cal i aquell pertany a una administració diferent de l’Ajuntament.
  Normativa
  • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives
  • Decret 112/2010, de 31 d'agost, Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives
  • Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives.
 • Termini de resolució
  No hi ha resolució.
 • Silenci administratiu
  No opera
 • Vies de reclamació
  Les ordinàries del procediment administratiu.
 • Altra informació d'interès
  Segons si és o no competent, caldrà que l’Ajuntament emeti o sol·liciti un informe de conformitat de l’activitat proposada en matèria de seguretat ciutadana i  trànsit si l’activitat afecta aquests àmbits. Quan el servei tècnic municipal comprovi les dades consignades a la comunicació prèvia i detecti qualsevol inexactitud, falsedat o omissió ho posarà en coneixement de la persona titular, que tindrà deu dies per corregir-la i/o perfeccionar-la. Si la inexactitud, falsedat o omissió tenen caràcter essencial, el servei tècnic municipal elevarà proposta a l’òrgan municipal competent per tal que, prèvia audiència a la persona interessada, dicti un acte administratiu en virtut del qual es declari sense efecte la comunicació prèvia. La memòria de l’activitat ha d’estar a disposició de qualsevol inspecció posterior.

botoetauler

botoenotum

botoetram