Període mig de pagament a proveïdors

Període mig de pagament a proveïdors

En compliment de l'establert a l'article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del perí­ode mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els  fitxers següents es fan públic els perí­odes mitjans de pagament d'aquesta Corporació als proveïdors municipals.

 

Quart trimestre de 2015

 

Primer trimestre de 2015        

 

Segon trimestre de 2015        

 

Tercer trimestre de 2015        

 
   
Catalan Arabic Basque English French Galician Italian Spanish