Període mig de pagament a proveïdors

Període mig de pagament a proveïdors

En compliment de l'establert a l'article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del perí­ode mitjà de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol), amb els  fitxers següents es fan públic els perí­odes mitjans de pagament d'aquesta Corporació als proveïdors municipals.

 

Quart trimestre de 2015

 

Primer trimestre de 2015        

 

Segon trimestre de 2015        

 

Tercer trimestre de 2015