Ets aquí:Inici»Ajuntament»Dies hàbils i inhàbils»Dies hàbils i inhàbils

Dies hàbils i inhàbils

Events del
2017

   

De conformitat amb l'article 48 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, l'Ajuntament fa públic el següent calendari de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis per a l'any 2013.

Dies hàbils i inhàbils

Es consideren dies inhàbils els diumenges i els dies declarats festius (art. 48 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
Es consideren dies hàbils la resta de dies del calendari, és a dir, de dilluns a dissabte sempre que no siguin festius.

Còmput de terminis

El còmput de terminis està regulat en el Capítol II del Tí­tol IV de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i per l'article 26 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.