Junta de Govern Local

Junta de Govern Local

 

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

La Junta de Govern Local de les Borges del Camp està formada per 4 membres: l’alcalde i tres tinents d’alcalde.

Les funcions de la Comissió de Govern són prinicipalment assistir l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

Es reuneix el primer i tercer dijous de cada mes. Els resums de les actes de les juntes de govern local es publiquen en aquest mateix web (des del juliol de 1999) un cop aprovades en les sessions posteriors de cada ple.

Més informació: La Junta de Govern Local

   

Selecciona l'any